"മറ്റുള്ളവര്ക്കു വേണ്ടി നൊമ്പരപ്പെടാനുള്ള മനസാണ് സ്നേഹം "

Thursday, January 8, 2009

ഗസ്സ പൊറുക്കുക

kurunnukale വിട്ടിടുകിഴ്ശ്രയേല്‍
കുരുതികള്‍ നിര്‍ത്തിടുക
അവര്‍ക്ക്കറിയില്ല നിങ്ങള്‍ തന്‍
ഭൂപടത്തിന്‍ അതിരുകളൊന്നും.