"മറ്റുള്ളവര്ക്കു വേണ്ടി നൊമ്പരപ്പെടാനുള്ള മനസാണ് സ്നേഹം "

Friday, September 9, 2016

ആർഷസമത്വം


അവരവരുടെ
ഫ്ളക്സ് ബോർഡുകളി
ലൊറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന
ചെ ഗുവേരയ്ക്കും
വിവേകാനന്ദനും
ഏകാന്തത മാറ്റാൻ
രക്തസാക്ഷികളും
ബലിദാനികളും വേണം