"മറ്റുള്ളവര്ക്കു വേണ്ടി നൊമ്പരപ്പെടാനുള്ള മനസാണ് സ്നേഹം "

Thursday, August 13, 2009

അറിവ്‌

അറിവ്‌ അതഗ്നിയാണ്
തൊടരുത് പൊള്ളും