"മറ്റുള്ളവര്ക്കു വേണ്ടി നൊമ്പരപ്പെടാനുള്ള മനസാണ് സ്നേഹം "

Sunday, June 25, 2017

മുല്ല

പണ്ടൊരുവന്
പ്രണയം നൽകിയതാണ്
അങ്ങനെയാണ്
ശരീരം മാത്രം ബാക്കിയായതും
അതന്നമായതും.

നിറവും മണവും വറ്റിയെങ്കിലും
ഈ മുല്ലകളെ
രാത്രി നഗരത്തിനു വേണം.

Thursday, March 23, 2017

സർക്കസ്

അത്താഴപ്പട്ടിണിക്കാരിയുടെ
അടിവയറളവു കാണാൻ
ആളു കൂടുന്നിടം.

കുള്ളന്ടെ കണ്ണീരിൽ
കോമാളിത്തരം കണ്ട്
കൈയടിക്കുന്നിടം.

കത്തിയേറുകാരന്ടെ
കൈപ്പിഴയൊന്നിനായ്
കണ്ണു ചിമ്മാതെ കാത്തിരിക്കുന്നിടം.

മരണക്കിണറാഴത്തിൽ
ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു പായുന്നോനെ
കാശു നീട്ടി കളിപ്പിക്കുന്നിടം.