"മറ്റുള്ളവര്ക്കു വേണ്ടി നൊമ്പരപ്പെടാനുള്ള മനസാണ് സ്നേഹം "

Sunday, June 25, 2017

മുല്ല

പണ്ടൊരുവന്
പ്രണയം നൽകിയതാണ്
അങ്ങനെയാണ്
ശരീരം മാത്രം ബാക്കിയായതും
അതന്നമായതും.

നിറവും മണവും വറ്റിയെങ്കിലും
ഈ മുല്ലകളെ
രാത്രി നഗരത്തിനു വേണം.