"മറ്റുള്ളവര്ക്കു വേണ്ടി നൊമ്പരപ്പെടാനുള്ള മനസാണ് സ്നേഹം "

Friday, December 18, 2015

അരുത്, പ്രണയിക്കരുത് !!!

അരുത്, പ്റണയിക്കരുത്.
വായിക്കുന്ന,
എഴുതുന്ന,
ഒരുവളെ പ്റണയിക്കരുത്.
അരുത്, പ്റണയിക്കരുത്.

വിദുഷിയായ,
മായികതയുള്ള,
കാല്പ്പനിക ഭാവനകളുള്ള
കിറുക്കത്തിയായ
ഒരുവളെ പ്റണയിക്കരുത്.

അരുത്, പ്റണയിക്കരുത്.
സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ,
ചിന്തിക്കാനറിവുള്ള,
പറക്കാനറിയുന്ന,
ബോധ്യങ്ങളേറേയുള്ള
ഒരുവളെ പ്റണയിക്കരുത്.

്.
അരുത്, പ്റണയിക്കരുത്.
പ്റണയസമാഗമങ്ങളില്
വിടര്ന്നു ചിരിക്കുകയും
വിലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന
ആത്മാവിനെ മാംസമായ്
മാറ്റാനറിവുള്ള
കവിതകളേറെ പ്റിയമുള്ള
(അവളത്റെ എറ്റവും അപകടം)
ചിത്റമെഴുത്തിലാഴ്ന്നുമുഴുകി
സമയകാലമറിയാതെ
ആനന്ദിക്കുന്ന,
സംഗീതം ജീവശ്വാസമായി
കരുതുമൊരുവളെ
പ്റണയിക്കരുത്.

അരുത്, പ്റണയിക്കരുത്.
വിപ്ളവ വീര്യമേറെയുള്ള
അനീതികളിലമര്ഷമുള്ള,
രാഷ്ട്ീയ ബോധമുള്ള,
വിഡ്ഢിപ്പെട്ടിക്കുമുന്നില്
ചടഞ്ഞിരിക്കാനിഷ്ടമില്ലാത്ത,
ഒരുവളെ പ്റണയിക്കരുത്,

അവളെത്റ മോഹിനിയാകട്ടെ,
സൗന്ദര്യധാമമാകട്ടെ,
അവളെ പ്റണയിക്കരുത്.

അരുത്, പ്റണയിക്കരുത്.
ഊര്ജ്ജസ്വലയായ,
ഉജ്ജ്വല തീവ്റയായ
അസംബന്ധിയും,
ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നവളുമായ
ഒരുവളെ പ്റണയിക്കരുത്
അത്തരമൊരുവളെ  പ്രണയിക്കാ 
നഭിലഷിക്കപോലുമരുത് 

എന്തെന്നാല്
അത്തരമൊരുവളെ പ്റണയിച്ചു പോയാല്
അവള് നിന്നെ വേട്ടാലും
വെടിഞ്ഞാലും
പ്റണയിച്ചാലും
പിരിഞ്ഞാലും
അത്തരമൊരുവളില്
നിന്നൊരു തിരിച്ചു
പോക്കെന്നും നിനക്കസാദ്ധ്യം.,

വര്ണ്ണബലൂണുകള്‍


---------------------
അച്ഛന്ടെ ചുംബനങ്ങള്ക്ക്
ചവര്പ്പുരുചിയായതും
തഴുകേണ്ട വിരലുകള്
പാമ്പുപോലിഴഞ്ഞു തുടങ്ങിയതും
അവളറിഞ്ഞിട്ടില്ല.
അവളിപ്പോഴും അച്ഛന്
വാങ്ങി നല്കാമെന്നേറ്റ
വര്ണ്ണബലൂണുകളെ
സ്വപ്നം കാണുകയാണ്....