"മറ്റുള്ളവര്ക്കു വേണ്ടി നൊമ്പരപ്പെടാനുള്ള മനസാണ് സ്നേഹം "

Friday, December 5, 2008

kavitha

ഞാന്‍ കവിതകളെ സ്നേഹിക്കുന്നു.എത്ര രസമാണ് അവ വായിക്കുവാന്‍ .പലപ്പൌഴും മനസിനെ ശാന്തമാക്കാന്‍ അവ സഹായിക്കും.ഞാന്‍ എല്ലാ കവികളെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

No comments: