"മറ്റുള്ളവര്ക്കു വേണ്ടി നൊമ്പരപ്പെടാനുള്ള മനസാണ് സ്നേഹം "

Tuesday, February 3, 2009

പ്രണയം

ഉദാത്ത പ്രണയം ഒരു ഉള്കയകുന്നു

എരിഞ്ഞു തീരും വരെ നാമത് കാണില്ല

No comments: